Börse Programm

10/11 Oktober 2020 Int. Spur 0 Tage Hessenhallen Giessen 

10 Oktober 2020 Expo Houten (NL) (Laden geschlossen!) Unter Vorbehalt

7/8 November 2020 Expo Houten (Digitaal) (NL) (Laden geschlossen!)

12 December 2020 Expo Houten (+NVM) (NL) (Laden geschlossen!)