Roco 66813 NS tank wagon Gulf DC era IV (gauge H0) (Roco)

Roco 66813 NS tank wagon Gulf DC era IV (gauge H0)
nr. : 21 84 070 2 357-9

Article number: Roco 66813
Quantity: 1

Roco 66813 NS tank wagon Gulf DC era IV (gauge H0)
nr. : 21 84 070 2 357-9